Bibliografie

Onderstaand een aanzet voor een overzicht van de boeken die Louis Adriën Bähler heeft geschreven. Er wordt tevens gewerkt aan een lijst met boeken of tijdschriften waaraan L.A. Bähler een (substantiële) bijdrage heeft geleverd. Bovendien volgt wellicht (op een eigen subpagina) een overzicht van boeken waarin aandacht wordt geschonken aan de persoon Louis A. Bähler […]

Onderstaand een aanzet voor een overzicht van de boeken die Louis Adriën Bähler heeft geschreven.

Er wordt tevens gewerkt aan een lijst met boeken of tijdschriften waaraan L.A. Bähler een (substantiële) bijdrage heeft geleverd.

Bovendien volgt wellicht (op een eigen subpagina) een overzicht van boeken waarin aandacht wordt geschonken aan de persoon Louis A. Bähler (Bronnen).

1892
Het een en ander in dicht en ondicht uit mijn studentijd

1893
De messiaansche heilsverwachting en het Israëlitisch koningschap
Bloemlezing uit de Israëlitische letterkunde uit een aestetisch oogpunt, met toelichtingen

1895
Mallemolens

1897
Hoe uit godsdienstig oogpunt te oordelen over dienstweigering? Referaat den 18 Apr. 1897 te Amsterdam gehouden voor de Algemeene ver¬gadering van Moderne Theologen

1898
Geen aanneming des persoons. Preek gehouden voor zijne gemeente den II Sept. 1898. toepasselijk op de inhuldigingsfeesten

1900
Zelfopenbaring. Een preekenbundel

1901
Mijn Jezus. Twaalf preeken

1902
Brokstukken uit den Holo-Mattheus. Eene reductio ad absurbum
En nu broeders, ik beveel u Gode. Afscheid van Schiermonnikoog

1903
Reïncarnatie en Karma. Twee preeken
Twee levensbeginselen
¬Het ‘christelijk’ barbarendom in Europa

1905
Het boeddhisme
Oordeelt mede. Officieele bescheiden in de jongste kerkelijke moeilijkheden
Geestelijke wasdom

1906
Een hindoe-heilige in de 19-de eeuw
De waardeering der vrouw in het bijzonder onder Israël en de christenheid volgens Oude en Nieuwe Testament
Vroomheid en vrije gedachte. In: De Dageraad. Ge¬schiedenis, herinneringen, beschouwingen

1907
Militarisme
Het christendom. Eene positieve beschouwing

1908
De kosmische achtergrond van het christendom

1910
Der Buddhismus – Eine skizze.
Duitse bewerking door Carl Dietz van ‘Het boeddhisme”

1911
Het boeddhisme in Europa

1912
Het pantheissme- zijn geschiedenis en zijn beteekenis

1913
Getuigenissen van den kansel

1914
Het leven en de leering van Gadadhara anders genaamd Ramakrisjna, een heilige onder de Hindoes der 19-de eeuw
Geestdrift en verontwaardiging. Evolutionaire en revolutionaire uitingen

1915
Brochure: “Hoe uit een godsdienstig oogpunt te oordelen over dienstweigering? Referaat den 28sten April 1897 te Amsterdam gehouden voor de algemeene jaarlijksche vergadering van moderne theologen.”
Pamphlet: “Mijne Memorie van toelichting voor mijne Rechters inzake het zogenaamde Manifest der dienstweigeraars”.

1917
Het boeddhisme

1918
Tolstoy, eene waardering
De mythologie als gepopulariseerde mysterie¬kennis, in het bijzonder verduidelijkt aan de Odysee van Homerus

1919
Het naakte militarisme

1935
Het Boeddhisme – een populair-wetenschappelijke uiteenzetting; tweede herziene, omgewerkte en bijgewerkte druk